سرک فراری قشلاق ، از قریه فراری قشلاق الی سرک عمومی ولسوالی خواجه غار

سرک فراری قشلاق ، از قریه فراری قشلاق الی سرک عمومی ولسوالی خواجه غار is a street with a maximum speed of 30 with two lanes in خواجه غار.

سرک فراری قشلاق ، از قریه فراری قشلاق الی سرک عمومی ولسوالی خواجه غار

Lanes
2
type of road
District road
Maximum speed
30