خوست سین

خوست سین, also known as رود خوست in شمال.

خوست سین

alt_name
رود خوست
waterway
river
Village
الو خېل, حرام كوټه, سوی کوټ, علاه الدین, كورگی, كمال کوټې
town
بارگی