خوست سین

خوست سین, also known as رود خوست in نادرشاه کوټ.

خوست سین

alt_name
رود خوست
waterway
river