د ساخر رود

د ساخر رود, also known as رود ساخر;ساخر رود;Rud-e Sakhar;Rud-e Varkhan;Khud Rud;De Sakhar Rod;Rode Sakhar;De Sakhar Rud;Kajrod;Rode Kaj;Kaj Rud;Rod-e Sakhar;Kaj;Rode Warkhan;Sakhar Rud in کجران.

د ساخر رود

alt_name
رود ساخر;ساخر رود;Rud-e Sakhar;Rud-e Varkhan;Khud Rud;De Sakhar Rod;Rode Sakhar;De Sakhar Rud;Kajrod;Rode Kaj;Kaj Rud;Rod-e Sakhar;Kaj;Rode Warkhan;Sakhar Rud
waterway
river