رود کجران

رود کجران, also known as رود کجیران;شیلۀ کجران;Sela-i-Kajiran;Rud-e Kajiran;Rod-e Kajiran;Shaylah-ye Kajiran in کجران.

رود کجران

alt_name
رود کجیران;شیلۀ کجران;Sela-i-Kajiran;Rud-e Kajiran;Rod-e Kajiran;Shaylah-ye Kajiran
waterway
river
Village
صوف, زرد سنگ, گرنی, درفشانک, بوکه