سرک شاه مشهد از بازارهوشی الی پتو

سرک شاه مشهد از بازارهوشی الی پتو is a street with a maximum speed of 40 with two lanes in شهيدې حساس ولسوالۍ.

سرک شاه مشهد از بازارهوشی الی پتو

Lanes
2
type of road
District road
Maximum speed
40