درۀ بابا قنبر

درۀ بابا قنبر in خرم و سارباغ.

درۀ بابا قنبر

waterway
river