درۀ چهار مغز سرای

درۀ چهار مغز سرای, also known as درۀ چهار مغز سای;درۀ سرای;Darahe Saray;Darahe Caharmaghzsay;Darah-ye Chaharmaghz Saray;Darah-ye Chaharmaghz Say;Darah-ye Saray in روی دوآب.

درۀ چهار مغز سرای

alt_name
درۀ چهار مغز سای;درۀ سرای;Darahe Saray;Darahe Caharmaghzsay;Darah-ye Chaharmaghz Saray;Darah-ye Chaharmaghz Say;Darah-ye Saray
waterway
stream