درۀ چهار مغز سرای

درۀ چهار مغز سرای

alt_name
درۀ چهار مغز سای;درۀ سرای;Darahe Saray;Darahe Caharmaghzsay;Darah-ye Chaharmaghz Saray;Darah-ye Chaharmaghz Say;Darah-ye Saray
Gewässer
Bach
Beyond dummy