از سرک 7 تورپاختو الی سرک قروغ سای

از سرک 7 تورپاختو الی سرک قروغ سای is a street with a maximum speed of 60 with two lanes in ميمنه.

از سرک 7 تورپاختو الی سرک قروغ سای

Lanes
2
type of road
District road
Maximum speed
60