ازرو دره

ازرو دره, also known as آزرو;آزرې دره;درۀ ازرو;Azrow Darah;Azre Darah;Azrow Darreh;Azre Darrah;Azre Darreh;Azre Dara;Azraw Darrah in ازره.

ازرو دره

alt_name
آزرو;آزرې دره;درۀ ازرو;Azrow Darah;Azre Darah;Azrow Darreh;Azre Darrah;Azre Darreh;Azre Dara;Azraw Darrah
waterway
stream