خروټو دره

خروټو دره, also known as درۀ خروتی;Kharoto Darrah;Kharoto Darah in ازره.

خروټو دره

alt_name
درۀ خروتی;Kharoto Darrah;Kharoto Darah
waterway
stream