سرک تیتین ، ازقریه میره الی قریه دبا

سرک تیتین ، ازقریه میره الی قریه دبا is a street with a maximum speed of 30 with two lanes in نورگرام ولسوالۍ.

سرک تیتین ، ازقریه میره الی قریه دبا

Lanes
2
type of road
District road
Maximum speed
30