هرات

هرات

هرات
فارسی 4
چشت شریف 12
اوبه 4
شين ډنډ 17
ادرسکن 8
پښتون زرغون ولسوالی 12
گذره 20
گلران 14
گلران 19
غوریان 20
کوشک 16
کشک کهنه 7
کرخ 27
ہرات 22
انجیل 52
پوشنگ 22