هرات

هرات
فارسی 2
چشت شریف 5
اوبه 4
شين ډنډ 4
ادرسکن 5
پښتون زرغون ولسوالی 5
گذره 8
گلران 3
گلران 8
غوریان 5
کوشک 5
کشک کهنه 4
کرخ 3
ہرات 12
انجیل 8
پوشنگ 3