از دوراهی مالگیر الی سرک هرات پمپ حاجی خان

از دوراهی مالگیر الی سرک هرات پمپ حاجی خان is a street with a maximum speed of 40 with two lanes in نهر سراج.

از دوراهی مالگیر الی سرک هرات پمپ حاجی خان

Lanes
2
type of road
District road
Maximum speed
40