از سرک هرات پمپ هرات الی جگشن برق شیله حاجی روف

از سرک هرات پمپ هرات الی جگشن برق شیله حاجی روف is a street with a maximum speed of 40 with two lanes in نهر سراج.

از سرک هرات پمپ هرات الی جگشن برق شیله حاجی روف

Lanes
2
type of road
District road
Maximum speed
40