بخش مشکین دشت

بخش مشکین دشت
دهستان فرخ آباد
فرخ آباد 0
دهستان مشکین آباد 79
منطقه ۲ شهرداری مشکین دشت 58
مشکین دشت
منطقه ۱ شهرداری مشکین دشت 0