منطقه ۱۲ شهر تهران

منطقه ۱۲ شهر تهران

منطقه ۱۲ شهر تهران
آبشار 206
امام زاده یحیی 200
ایران 230
ارگ - پامنار 226
بهارستان 313
دروازه شمیران 316
تختی - خانی آباد 217
قیام 191
کوثر 220
فردوسی 297
سنگلج 382
شهید هرندی 329
بازار تهران 409