بخش مرکزی شهرستان دماوند

بخش مرکزی شهرستان دماوند
دهستان ابرشیوه 109
دهستان تاررود 714
دهستان جمع آبرود 262