بخش مرکزی شهریار

بخش مرکزی شهریار

بخش مرکزی شهریار
دهستان سعیدآباد 59
دهستان قائم آباد 27
دهستان مویز 42
شهریار
شهرک وائین 0
اندیشه فاز ۱ 0
شهرک المهدی 0
شهرک مریم 0
شهر اندیشه 485
دهستان رزکان 248
باغستان
ناحیه ۱ نصیرآباد 0
ناحیه ۲ سعیدآباد 0
ناحیه ۳ باباسلمان 0
صباشهر 161
شاهدشهر 178