شهرستان قدس

شهرستان قدس
بخش مرکزی قدس
دهستان دانش
شهر قدس 0
دهستان هفت جوی