شهرستان نظرآباد

شهرستان نظرآباد
بخش تنکمان
دهستان تنکمان جنوبی 0
دهستان تنکمان شمالی 0
بخش مرکزی
دهستان احمدآباد 0
دهستان جمال الدین 0
دهستان نجم آباد 0