شهرستان پردیس

شهرستان پردیس
بخش بومهن
دهستان کرشت 0
دهستان گلخندان 0
دهستان باغ کمش 0
دهستان طاهر آباد 0
بخش جاجرود
دهستان جاجرود 0
دهستان سعیدآباد 0
102