بخش جلیل آباد

بخش جلیل آباد
دهستان جلیل آباد 414
دهستان طارندبالا 1