دبیرستان پسرانه شهرک ناز

دبیرستان پسرانه شهرک ناز in مجتمع مسکونی عقاب نهاجا.