مرز مشکین دشت و فردیس

مرز مشکین دشت و فردیس in مجتمع مسکونی عقاب نهاجا.