Jirah Air Base

Jirah Air Base in حلب.

Jirah Air Base

landuse
military