लमजुङ

लमजुङ

Kolki Bansar Faleni Bharate Gaunda Bhalayakharka Mohoriyakot Udipur Pasagaun Simpani Samibhanjyan Gilunng Isaneshwor Nalma Neta Puranokot Sindure Dhauseni Bhorletar Jita Kunchha Ramgha
लमजुङ
Bichaur 8
Dudhpokari 1
Ilam Pokhari 1
Kolki 0
Bahundada 4
Ghermu 2
Bhulbhule 9
Dhodeni
Dhodeni-Nauthari 0
Bansar 0
Faleni 0
Bajhakhet
Bajhakhet-Heletaksar 0
Chiti 3
Heletaksar
Chiti-Heletaksar 0
Pachok 1
Archalbot 1
Bharate 0
Gaunda 0
Shreebhanyjan 2
Bhalayakharka 0
Chakratirtha 2
Dhamilikuwa 2
Mohoriyakot 0
Pyarjung 1
Tarkughat 9
Bhote Oodar 3
Sundar Bazar 16
Gaunshahar 3
Tarku 1
Udipur 0
Besishahar 24
Chandisthan 10
Taghring 3
Khudi 6
Bhujung 1
Ghanpokhara 4
Bhonje 1
Pasagaun 0
Simpani 0
Uttarkanya 6
Bangre 1
Samibhanjyan 0
Gilunng 0
Isaneshwor 0
Karapu 2
Maling 1
Balugnpani 6
Nalma 0
Neta 0
Puranokot 0
Sindure 0
Chandreshwor 7
Dhauseni 0
Duradanda 1
Bhorletar 0
Jita 0
Kunchha 0
Parewadanda 5
Ramgha 0
Suryapal 2
Tandrang 2