พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย in จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย

leisure
park