วัดไชยวัฒนาราม

วัดไชยวัฒนาราม, also known as Wat Chai Wattanaram in จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

วัดไชยวัฒนาราม

Tourism
Attraction
alt_name
Wat Chai Wattanaram