ဗန်းမော်ခရိုင်

ဗန်းမော်ခရိုင်
ဗန်းမော် 48
မံစီ 63
မိုးမောက် 19
ရွှေကူ 1