မတၱေလး - ဗန္းေမာ္လမ္း

မတၱေလး - ဗန္းေမာ္လမ္း is an asphalted street in မံစီ.

မတၱေလး - ဗန္းေမာ္လမ္း

type of road
Slip