မိုးမိတ္ ဗန္းေမာ္လမ္း

မိုးမိတ္ ဗန္းေမာ္လမ္း is a street in မံစီ.

မိုးမိတ္ ဗန္းေမာ္လမ္း

type of road
Country or state road