မဟာဗောဓိ ဆည်

မဟာဗောဓိ ဆည် in သံတွဲ.

မဟာဗောဓိ ဆည်

natural
water