ကျိုင်းတုံခရိုင်

ကျိုင်းတုံခရိုင်
ကျိုင်းတုံမြို့နယ် 33
မိုင်းခတ် 4
မိုင်းလား 2
မိုင်းယန်း 2