ကျိုင်းတုံခရိုင်

ကျိုင်းတုံခရိုင်
ကျိုင်းတုံမြို့နယ် 33
မိုင်းခတ် 4
မိုင်းလား 2
မိုင်းယန်း 2
勐波区 1
贺岛区 1
勐嘎区 1
南排区 0
勐念区 0