ပူတာအိုခရိုင်

ပူတာအိုခရိုင်
ခေါင်လန်ဖူး 4
မချမ်းဘော 3
နောင်မွန်း 34
ပူတာအို 16
ဆွမ်ပရာဘွမ် 1