ဗန်းမော်ခရိုင်

ဗန်းမော်ခရိုင်
ဗန်းမော် 38
မံစီ 61
မိုးမောက် 13
ရွှေကူ 2