သံလွင်မြစ

သံလွင်မြစ in မက်မန်းခရိုင် Matman.

သံလွင်မြစ

waterway
river
Village
ကွန်လောင်