သံလွင်မြစ

သံလွင်မြစ in ပန်ဆန်း.

သံလွင်မြစ

waterway
river
Village
ကွန်လောင်