သံလွင်မြစ်

သံလွင်မြစ် in ဟိုပန်.

သံလွင်မြစ်

waterway
river