သံလွင်မြစ

သံလွင်မြစ in 拱掌镇(ကုန်းကြမ်း).

သံလွင်မြစ

waterway
river