ကျိုင်းတုံခရိုင်

ကျိုင်းတုံခရိုင်
ကျိုင်းတုံမြို့နယ် 26
မိုင်းခတ် 2
မိုင်းလား 2
မိုင်းယန်း 1