Menchum

Menchum
Benakuma 5
Wum 2
Zhoa 3
Furu-Awa 0