Rongyung Wā

Rongyung Wā in Changlang.

Rongyung Wā

waterway
stream