தென் இந்திய இந்தி பரப்புரை கூட்டமைப்பு

தென் இந்திய இந்தி பரப்புரை கூட்டமைப்பு is a building in Ward 117.