Bashyam Basheer Ahmed Street

The Bashyam Basheer Ahmed Street is an asphalted street in Ward 118.