Shiru

Shiru in Vihiga.

Shiru

landuse
Secondary road