Blesbok Street

The Blesbok Street is a street in Karasburg.