Gemsbok Street

The Gemsbok Street is a street in Karasburg.