Bar Sandra

Bar Sandra is a bar in Sveta Ana v Slovenskih goricah 31A in Sveta Ana.