Sông Gianh

Sông Gianh in Huyện Kỳ Anh.

Sông Gianh

waterway
river
Village
Sơn Bình, Vĩnh Quang